Vertikální chladič

DLOUHODOBÝ PROVOZ BEZ ÚDRŽBY
MINIMÁLNÍ VIBRACE A HLUK
JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ

Vertikální DSD-chladič práškových hmot je konstruován na principu nepřímého chlazení tzn., že chladící médium, v tomto případě voda, nepřichází do styku s chlazeným materiálem. Při tomto způsobu chlazení na rozdíl od přímého vstřikování vody do horkého mletého materiálu, nedochází k ovlivnění kvality výsledného produktu. I když může být chladič využit pro redukci teploty různých jemně mletých materiálů, používá se nejčastěji pro chlazení mletého cementu.

Důvody k potřebě chladit cement:

  • Při teplotách 80-90°C se rozkládá sádrovec za vzniku sádry podle vzorce CaSO4 · 2 H2O = CaSO4 · 1/2 H2O + 1 1/2 H2O. Uvolněná vodní pára kondenzuje a reaguje se slinkovými minerály. Vznikají shluky, slepence a nálepky, někdy dochází i k tvorbě klenby v sile.
  • Po redukci šestimocného chromu v cementu heptahydrátem sulfátu železnatého (FeSO4 . 7 H2O) se při teplotě 64°C tento rozkládá, odděluje se 6 molekul vody a tím dochází k rozpuštění sulfátu. Z toho důvodu by měl sulfát přidávat do cementu o teplotě menší jak 60°C.
  • Papírové pytle se při teplotě baleného materiálu nad 80°C trhají. Optimální teplota je pod 65°C.

Výkon největšího vertikálního DSD-chladiče je 140 t/h. Spotřeba chladící vody je podle teploty namílaného cementu v rozsahu 0,6 - 0,8 m3/1 t cementu.

PROVEDENÍ CHLADIČE

Chladič se skládá ze svisle umístěné válcové nádoby, jejíž vnitřní prostor vyplňuje šnekový obvodový dopravník materiálu. Dno je opatřeno provzdušňovacími deskami, montážním průlezem a čistícím otvorem. Chlazený materiál je podáván do spodní části chladícího válce na dno, kde dochází k jeho načeření, a pomocí stěračů umístěných na nosném koši šnekovnice je posouván na obvodovou stěnu chladiče a poté je šnekovým lopatkami zvedán nahoru a svou odstředivou silou je vynášen po chlazené stěně válcové nádoby k v horní části umístěnému výpadu. Tím dochází k optimální výměně tepla mezi materiálem, chlazenou stěnou a chladící vodou. Voda, přiváděná do horní části přes víko chladiče, je svedena do obvodového rozdělovacího kanálu, ze kterého voda vytéká rovnoměrně na vnější stranu pláště. Rovnoměrné roztečení vody na vnější stěnu nádoby zabezpečuje systém rozmístěných kartáčů. Volně stékající teplá voda je dole shromažďována ve sběrném kanále a přes odtokové hrdlo je vrácena zpět k dalšímu využití, a to buď ke zpětnému ochlazení na potřebnou teplotu a vrácení do sytému chlazení materiálu, nebo jako užitková teplá voda. Vodní systém je dokonale oddělen od práškového systému a nemůže tedy dojít k prosakům vody do chlazeného materiálu.

Nádoba chladiče opatřena vnějším, samonosným plastovým pláštěm, do kterého je tangenciálně zaústěn systém vzduchových trysek, které mají za úkol zvýšit rychlost proudění vzduchu kolem stěny chladiče a tím podpořit odpařování vody ze stěny chladiče. Tento efekt významně napomáhá ke zvednutí výkonu chladiče. Vodou nasycené páry jsou pak odvedeny potrubím na výpustný komín, a nedochází tak v zimním období ke zvýšenému namrzání okolí chladiče. Čeřící desky dna a vzduchové trysky jsou napájeny tlakovým vzduchem z ventilátoru, který je součástí výbavy chladiče.

Šnekový dopravník je tvořen několika vyměnitelnými díly, které lze jednoduše nastavit na příslušnou minimální mezeru mezi dopravníkem a vnějším pláštěm. Velikostí mezery se nastavuje doba setrvání materiálu v chladiči a tím také jeho účinnost. Pohon šnekového dopravníku pod dnem chladiče je zajištěn přes úhlovou převodovku v horizontální poloze včetně motoru. Z důvodu snadné údržby je pohon dobře přístupný a dosažitelný k demontáži zvedacím mechanizmem.
Při poruše chladiče je možno zůstatkový materiál vyprázdnit přes čistící otvor a výpustný skluz za použití pomocného pohonu. Chladič opouští vychlazený materiál přes horní výpadový skluz do pneumatického dopravního žlabu nebo jiného dopravního systému.

Protože v průběhu chlazení dochází na straně zkrápěné vodou k jejímu zarůstání vodní řasou, je do okruhu vody zařazen také samostatný čistící okruh sloužící ke odstraňování těchto nečistot ze stěny chladiče. Tento čistící okruh je proveden tak, aby nedošlo k průniku čistícího louhu do chladící vody.

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA ZAŘAZENÍ CHLADIČE V CEMENTOVÉ MLÝNICI

vnitřní a vnější opláštění chladiče
chladící vodní film
detail čeřícího dna

TYPIZOVANÉ VELIKOSTI CHLADIČŮ

výkon
chladící plocha zkrápěná
chladící plocha kontaktní
chladící voda
tepelný výkon
teplotní rozdíl vody
výkon pohonu

Vývojově výrobní koncepce firmy DSD - Dostál, a.s.:

Výrobní program společnosti DSD - Dostál, a. s. představují především výrobky umožňující skladování a manipulaci sypkých hmot. Do této výrobní koncepce spadá jak mechanická doprava tak doprava fluidní, veškeré komponenty jako uzávěry a regulační prvky těchto dopravních systémů. Firma neustále doplňuje tuto řadu výrobků. Pro potřebu kontroly kvality sypkých hmot je nutné v průběhu výroby odebrat reprezentativní vzorek a podrobit jej zkouškám v laboratoři, popř. uchovat jej jako doklad kvality. Za tímto účelem firma vyvinula různé typy vzorkovacích zařízení včetně následné úpravy vzorků. Chladiče sypkých hmot jsou tak jen dalším krokem k rozšíření sortimentu v této oblasti manipulace se sypkými hmotami a reakcí na požadavky výrobců těchto materiálů. Který další výrobek bude ve vývoji upřednostněn, záleží jen na požadavcích našich zákazníků. Čekáme na Vaše podněty!

dsd-vertikalni chladic th01
dsd-vertikalni chladic th02
dsd-vertikalni chladic th03